Regulamin
sklepu internetowego luxMANDALa

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów/ek oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest również do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawczynię pod adresem: https://luxmandala.com/
 2. Sprzedawczyni – Jowita Lis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą luxMANDALA Jowita Lis, z siedzibą pod adresem: ul. Basztowa 7, 45-920 Opole, o nr NIP: 9910774149.
 3. Klient/ka – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument/ka – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią, będącą Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient/ka wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/ki składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawczynią.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawczynią.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta/kę Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatności – System płatności Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Działak Paweł, pod numerem 0000412357 , numer NIP 7773061579
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem/ką w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (czyli w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto w Sklepie, które Klient/ka może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta/kę oraz informacje o złożonych przez niego/nią Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient/ka może kontaktować się ze Sprzedawczynią w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@luxmandala.com
  2. pisemnie na adres: ul. Basztowa 7, 45-920 Opole
  3. a także telefonicznie pod numerem: +48 884 888 159 w godz. 10:00 – 16:00 w dni robocze.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawczyni ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1504 1000 0092 9686 8269

 

§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawczyni w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta/ki.
 3. Sprzedawczyni przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci/ki zostaną o tym wyraźnie powiadomieni/one na stronie Sklepu.

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient/ka ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta/kę na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  2. potwierdzić zawartość koszyka, klikając przycisk „Przejdź do kasy”
  3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
  4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  6. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  7. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
 3. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
  2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  4. potwierdzić zawartość koszyka, klikając przycisk „Przejdź do kasy”
  5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  7. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  8. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta/kę składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient/ka jest informowany/a na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.

 

§ 7

Oferowane metody i terminy dostawy oraz płatności

 1. Klient/ka może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. w przypadku Produktów cyfrowych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,
  2. w przypadku Produktów fizycznych:
   1. odbiór osobisty,
   2. przesyłka pocztowa,
   3. przesyłka kurierska,
   4. paczkomaty InPost.

 1. Termin dostawy jest wskazany w opisie każdego Produktu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient/ka ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Klient/ka może wybrać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. przelewy elektroniczne i płatności mobilne (Blik)
  3. poprzez TPay
  4. płatność elektroniczna poprzez PayPal
  5. za pobraniem
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w Formularzu zamówienia.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient/ka powinien/a wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  2. zaakceptować warunki Regulaminu,
  3. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,
  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient/ka zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.
  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient/ka zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty
  3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient/ka zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą
 4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

 

§ 9

Reklamacje

 1. Sprzedawczyni zobowiązuje się dostarczyć Klientowi/tce produkt bez wad.
 2. Klient/ka ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów dot. rękojmi za wady.
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w odniesieniu do umów zawartych z Klientem/ką, który/a zawarł/a umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Jeśli Klient/ka stwierdził/a wadę, składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu, określając swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 5. Klient/ka może żądać:
  1. obniżenia ceny
  2. odstąpienia od umowy
  3. chyba, że Sprzedawczyni niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/ki usunie wadę lub wymieni Produkt na taki bez wad.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawczynię to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawczyni.
 7. Brak odpowiedzi Sprzedawczyni w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawczyni wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawczyni zwróci Klientowi/ce poniesione za zamówienie opłaty lub, jeśli Klient/ka zaakceptuje takie rozwiązanie, obniży cenę.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient/ka, będący Konsumentem/ką, który zawarł ze Sprzedawczynią umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ce w odniesieniu do:
  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawczyni wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ki, a wcześniej poinformowała go o tym, że tym samym Konsument/ka utarci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, czyli wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/ki lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (są przesyłane emailem), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go/jej przez Sprzedawczynię o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Konsument/ka powinien poinformować Sprzedawczynię o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu oraz odesłać Produkt, jeśli Umowa dotyczy produktu fizycznego.
 4. Konsument/ka może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ). Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawczyni zwraca Konsumentowi/ce wszystkie otrzymane od Konsumenta/ki płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawczyni została poinformowany o odstąpieniu Konsumenta/ki od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawczyni dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/kę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ka wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument/ka ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (produkt fizyczny).
 8. Sprzedawczyni może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zawracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

 

§ 11

Prawa autorskie

Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w szczególności te składające się na Produkty, objęte są ochroną prawa autorskiego, a ich bezprawne rozpowszechnianie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 12

Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawczyni wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy Klient/ka będący Przedsiębiorcą, zawarł ze Sprzedawczynią umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawczyni.
 3. Klient, będący Konsumentem/ką, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument/ka ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawczynią,
  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem/ką a Sprzedawczynią.
 4. Konsument/ka ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawczynią, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient/ka ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 13

Dane osobowe i pliki Cookies

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawczyni, a szczegóły i zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://luxmandala.com/polityka-prywatnosci/

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta/kę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach regulaminu zostaną zakomunikowane w Sklepie internetowym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2020 r.


Załącznik o prawach konsumenta: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/O/D20140827.pdf


Zasady zwrotu kliknij tu