Zasady zwrotu

1. Klient/ka może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klientowi/ce nie przysługuje prawo zwrotu. Obowiązuje to w przypadku, gdy produkt został zakupiony za wyraźną zgodą Klienta/ki i został/a poinformowany/a w Regulaminie sklepu oraz zasadach zwrotu o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi/ce w drodze wynikającej z charakteru produktu (w przypadku produktu materialnego – od momentu doręczenia, a w przypadku produktu cyfrowego od momentu przesłania maila z odnośnikiem do pobrania produktu).

4. Aby odstąpić od umowy Klient/ka musi poinformować o tym Sprzedawcę na piśmie (mailem lub poprzez wysłanie pisma na adres Sprzedawcy).

5. Klient/ka może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod linkiem: formularz zwrotu , jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient/ka wysłał/a informację dotyczącą wykonania przysługującego mu/jej prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Klient/ka ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił/a od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. 

8. Klient/ka ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi/ce otrzymane od niego/niej płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszty te poniósł/poniosła Klient/ka) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta/kę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/ka wyraźnie zgodził/a się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient/ka nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta/ki, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta/ki do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta/kę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient/ka ponosi odpowiedzialność za wady produktu i zmniejszenie jego wartości, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

TUTAJ możesz zapoznać się z pełną treścią regulaminu sklepu.